چگونه با قدرت استعاره و روایت در سازمان خود تغییر ایجاد کنیم؟

چگونه با قدرت استعاره و روایت در سازمان خود تغییر ایجاد کنیم؟
فرض کنید در جلسه‌ای نشسته‌اید و از شما پرسیده می‌شود سازمان خود را به...