چگونه یک برنامه‌ی توسعه‌ی مهارت‌های مدیریتی موثر طراحی کنیم؟

چگونه یک برنامه‌ی توسعه‌ی مهارت‌های مدیریتی موثر طراحی کنیم؟
نتایج تحقیق ما در همرو در یکی از سازمان‌های مشتری برای برگزاری یک برنا...