چرا در همرو برای هدیه عید پیاله‌ی سفالی انتخاب کردیم؟

چرا در همرو برای هدیه عید پیاله‌ی سفالی انتخاب کردیم؟
چرا در همرو برای هدیه عید پیاله‌ی سفالی انتخاب کردیم؟چخوف درجایی گفته:...